successierechten

Home >> Pensioen

Tips over successierechten

Er bestaat een kans dat u in aanraking komt met de term successierechten als u een erfenis ten deel valt. Het is dan wel zo goed om te weten wat successierechten nu precies zijn. Om u hierover meer informatie verstrekken zijn er een aantal tips verzameld die betrekking hebben op successierechten. Handige en belangrijke tips over successierechten.

 

1. Successierechten betalen

Successierecht betalen is een vorm van belasting die betaald moet worden als u een erfenis ontvangt. U krijgt automatisch van de Belastingdienst een formulier thuis gezonden. Alle erfgenamen ontvangen een aangifteformulier ongeveer vier maanden na het overlijden van de persoon die de erfenis heeft nagelaten. Het principe van successierechten is dat hoe hoger de erfenis is en hoe minder bloedverwantschap er is, hoe meer successierechten er voldaan moeten worden.

 

2. Waardebepaling

Het successierecht wordt geheven over de totale waarde van wat gerfd is. Het successierecht kan worden berekend nadat eventuele kosten van een begrafenis of crematie in mindering zijn gebracht op het saldo. De dag van overlijden geldt als peildatum voor de bepaling van de waarde van alle bezittingen en schulden.

 

3. Vrijstelling betaling

De Belastingdienst hanteert een vrijstelling die mag worden afgetrokken van het bedrag dat uit de erfenis voortvloeit. De vrijstellingen die gehanteerd worden zijn voor de achtergebleven echtgenoot of echtgenote het hoogst. Ook een geregistreerd partner krijgt de hoogste vrijstelling. Voor samenwonenden moet er nog een bepaalde tijd zijn samengewoond om aanspraak te kunnen maken op de hoogste vrijstelling.

 

4. Waarde van pensioenaanspraken

De waarde van pensioenaanspraken, lijfrenten en periodieke uitkeringen worden bij het overlijden in mindering gebracht op de vrijstelling. De vrijstelling kan echter nooit lager zijn dan de bedragen die wettelijk zijn vastgesteld.

 

5. Tariefgroep

Er zijn drie tariefgroepen waarbij in elk tariefgroep verschillende percentages worden gehanteerd. Tot tariefgroep I behorende echtgenoten, geregistreerde partners en samenwonenden die aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast vallen ook kinderen en (achter)kleinkinderen in tariefgroep I. In tariefgroep II komen de broers en zussen van de overledene terecht, maar ook de ouders en aanwezige grootouders. Alle overige personen vallen in tariefgroep III.

 

6. Verklaring van erfrecht

De notaris zal een verklaring van erfrecht opstellen waardoor de erfgenamen gebruik kunnen maken van het saldo van de bankrekening van de erflater.

 

7. Vrij van recht

De overledene kan bepaald hebben dat de erfenis vrij van recht moet zijn en dus netto uitbetaald wordt. In dat geval worden de successierechten over de nalatenschap geheven.

 

Ik hoop dat u door de tips wat wijzer bent geworden over de betekenis van successierechten en successierechten betalen.

 

 

 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: