Pensioen
 

Informatie tips en advies over pensioen en lijfrente. In deze rubriek tal van tips over alles wat met pensioen, testament en lijfrente te maken heeft.

Home >> Pensioen

In deze overzichtelijk ingedeelde rubriek kunt u interessante informatie en tips vinden over vele aspecten van het opbouwen en ontvangen van pensioen, evenals over lijfrente en testamenten. Ter introductie vindt u op deze pagina relevante algemene informatie over pensioenen.

Pensioentips
Bedrijfspensioen
Nabestaandenpensioen
Vergeten pensioen
Beroepspensioenfonds
Eindloonregeling pensioen
Beschikbare premiestelsel
Aanvullend pensioen
Afkopen lijfrente
Vermogensbeheer lijfrente
Pensioenimputatie
Partnerpensioen
Stakingslijfrente
Gefacilieerde lijfrente
Oudedagslijfrente
Nabestaanden lijfrente
Gerichte lijfrente
Tijdelijke oudedagslijfrente
Zuivere lijfrente
Aftrek lijfrente
Brede herwaardering
Waardeoverdracht pensioen
Excedentregeling pensioen
Middelloonregeling pensioen
FVP regeling

 

Erfenis en testament
Testament tips
Erfrecht overlijden
Erfdeel overlijden
Successierechten
Formele schenking
Materiele schenking
Waarde huis bewoonde staat
Testament keuzelegaat
Vruchtgebruik testament
Verwerpen erfenis
Ik opa clausule
Uiterste wilsbeschikking
Testamentair erfrecht
Ouderlijke boedelverdeling
wettelijke regeling

Langst leeft al testament
Koopsom lijfrente
Premievrij pensioen opbouw
Tijdsevenredige pensioenaanspraken ontslag
Vergelijk lijfrente
 

Pensioen lijfrente
Online lijfrente
Direct ingaande lijfrente
Beste lijfrente
Berekenen pensioengat
Pensioentekort

 

Waaruit bestaat een pensioen
De AOW oftewel het basispensioen. Als gevolg van de wettelijke AOW-regeling heeft iedere Nederlander vanaf zijn 65e levensjaar recht op een AOW-uitkering. De maximale hoogte hiervan is afhankelijk van of men alleenwonend of samenwonend is, maar is verder gelijk voor iedereen die tussen zijn 15e en 65e jaar onafgesloten hiervoor verzekerd is geweest.
Een aanvullend pensioen dat opgebouwd wordt via de werkgever. De pensioenpremie die je zelf betaalt plus het werkgeversdeel, bepalen de uiteindelijke hoogte van het aanvullend pensioen. Van belang hierbij is vooral de salarishoogte tijdens de werkzame jaren en het aantal jaren dat men gewerkt heeft. Wanneer men 35 jaar lang bij een volledig dienstverband jaarlijks 2 % van het loon opbouwt als pensioen, dan wordt dit opgebouwde pensioen van 70 % normaliter beschouwd als een volledig aanvullend pensioen.
Individuele pensioenvoorziening. Iedereen is vrij om te zorgen voor een individuele pensioenaanvulling in de vorm van bijvoorbeeld koopsompolissen en lijfrente.

Vanaf wanneer vindt uitkering van het pensioen plaats
Momenteel is de pensioengerechtigde leeftijd nog vastgesteld op 65 jaar, maar deze leeftijd zal voor het grootste deel van de bevolking in de toekomst verlaagd worden. Ook nu zijn er uitzonderingen, zoals:
Vroegpensioenregelingen in diverse vormen, waarbij men al voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd een aanvullend pensioen kan laten uitkeren. De belastingvoordelen die deze regelingen in het verleden kenmerkten, zijn echter verleden tijd.
Uitkeringen van individuele pensioenvoorzieningen zoals lijfrente en levensverzekeringen, om eerder te kunnen stoppen met werken.

Portals en nuttige adressen
De internetadressenwijzer is de portal naar wijzers die goede informatie, adressen, telefoonnummers en nuttige links bevatten.

Pensioenhoogte en pensioengat
Om na de pensioengerechtigde leeftijd prettig te kunnen leven, heeft men een bepaald inkomen nodig. Hoeveel dit is kan men zelf het beste berekenen, omdat ieder individu andere behoeften en een andere levenswijze heeft.
Vaak wordt ervan uitgegaan dat een totaal bruto pensioen ter hoogte van 70 % van het laatstverdiende bruto salaris, toereikend kan zijn.
De AOW is dus in de basis voor iedereen gelijk, maar het aanvullend pensioen verschilt per persoon en is vooral afhankelijk van de betaalde pensioenpremie en inleg in bijvoorbeeld een koopsompolis of lijfrente.
Een pensioengat komt veel voor en betekent concreet dat men minder dan een volledig pensioen zal ontvangen. Dit kan ontstaan door werkloosheid en veranderingen van werkgever. Om dit gat op te vullen kan men besluiten om te kiezen voor een individuele aanvullende pensioenvoorziening.

Algemene aandachtspunten betreffende het pensioen
Neem zelf het jaarlijkse pensioenoverzicht goed door. Wanneer u dit niet automatisch ontvangt, vraag het dan op.
Wanneer er onduidelijkheden zijn over de pensioenopbouw of over het te ontvangen pensioen, bespreek dit dan met een adviseur op dit gebied. Zoveel te verder weg het pensioen nog is, des te gemakkelijker is het om maatregelen te treffen om een eventueel tekort op een geschikte manier aan te vullen.
Na een scheiding zal de situatie betreffende het te ontvangen pensioen vaak veranderen. Het is van belang om u in een voorkomend geval goed te informeren over de consequenties.
Regel altijd goed de overdracht van uw pensioen wanneer u overstapt naar een nieuwe werkgever. Hiermee wordt de waarde van het pensioen wat al opgebouwd is, naar de nieuwe pensioenregeling overgeheveld.

Bekijk ook onze overzicht met pensioen websites
 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: